A Munka- és Tűzvédelem nálunk családi tradíció

 • Bizalomra épülő, minőségi munka- és tűzvédelmi szolgáltatások az ügyfél teljeskörű érdekeinek képviseletében,
 • Közel fél évszázados szakmai tudásra és tapasztalatokra alapozva,
 • Az aktuális törvényi előírásokhoz és szakmai követelményekhez igazodva.

Pintér László: több mint 40 év szakmában eltöltött tapasztalat, felsőfokú munkavédelmi (1975.) és középfokú tűzvédelmi (1994.) vizsga, továbbá a TÜV Cert Austria  SCC, SCP munkabiztonsági vezető auditora (Registrier-Nr.: 2006102)

Pintér Nanetta: munkavédelmi technikusi és középfokú tűzvédelmi előadói vizsgák (2019.), felsőfokú tűzvédelmi szakképesítés (2020.)

Munkavédelem

Munkavédelmi 1993. évi XCIII. törvénynek megfelelően biztosítjuk az alábbi feladatok elvégzését:

 • munkahelyi kockázatértékelés (veszélyek felmérése, azonosítása, értékelése)
 • egyéni védőeszközök meghatározása
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése (veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia)
 • időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése (veszélyes munkaeszköz, technológia)
 • ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése (nem veszélyes munkaeszközök, gépek)
 • munkavédelmi oktatási tematika összeállítása
 • munkavédelmi oktatás lebonyolítása
 • munkavédelmi képviselők oktatása
 • mentési terv készítése
 • megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása
 • kémiai kockázatbecslés
 • biológiai kockázatbecslés
 • orvosi vizsgálatok belső szabályozása
 • munkavédelmi veszélyességi osztályba sorolás
 • közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzésében
 • munkabaleset kivizsgálása

Kockázatértékelés

Munkavédelmi törvény 1993. évi XCIII. törvény 54. § (2) bekezdése szerint:

Ha a tevékenység szervezett munkavégzés keretein belül történik és a munkáltatónak legalább 1 fő alkalmazottja van, akkora munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

„A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.”

Munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

Munkavédelmi oktatás

A munkavédelmi oktatásokat rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. A munkavédelmi oktatás elvégzését, a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni (oktatási napló vagy jegyzőkönyv). A munkavédelmi törvény értelmében munkavédelmi alapoktatásban kell részesíteni minden új munkavállalót, a munkába állása előtt; majd az ismeretek naprakészen tartása érdekében, legalább évente egy alkalommal ismétlődő munkavédelmi oktatást kell tartani (a munkavédelmi oktatás ismétlődő ciklusát a munkáltató határozza meg, de javasolt legalább évente megtartani). Valamilyen rendkívüli esemény bekövetkezésekor (súlyos baleset, bekövetkezésekor) rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munkavállalókat.

A munkavédelmi és tűzvédelmi oktatások megtartásáért a munkáltató felel, ezek elmulasztása komoly szankcionálást jelenthetnek.

Munkavédelmi képviselő képzés

Munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

A munkavédelmi törvény 75.§ (1) bekezdés c) pontja alapján “egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás képzésben való részvételi lehetőséget” kell a munkáltatónak biztosítania a megválasztott munkavédelmi képviselőnek. Azoknál a cégeknél, ahol Munkavédelmi képviselőt jelöltek ki, illetve, ahol a Munka Törvénykönyve hatály alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő.

A képzés résztvevői kompetenciát szereznek a munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlására és elsajátítják a képviselői tevékenység gyakorlásához szükséges alapvető szakmai ismereteket. Megismerik az érdekérvényesítés lehetőségeit és módszereit, valamint a munkáltatóval és a szakhatóságokkal való együttműködés lehetőségeinek formáit is.

Tűzvédelem

Tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. évi törvénynek megfelelően biztosítjuk az alábbi feladatok elvégzését:

 • Tűzvédelmi Szabályzat készítése
 • Tűzriadó és menekülési terv készítése
 • munka- és tűzvédelmi oktatási tematika összeállítása
 • tűzvédelmi oktatás lebonyolítása
 • tűzvédelmi tanácsadás

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi szabályzatot a 30/1996. (XII.6.) BM és 54/2014 (XII.5.) BM rendelet alapján kell készíteni. Gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt 5-nél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, és a kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.

Tűzoltó készülék

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírása szerint a létesítményekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készülék – az MSZ EN 3-1 szerint – olyan tűzoltó eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben levő nyomás hatására, irányíthatóan a tűz fészkére lehet kilövellni. Kezelése egyszerű, s vele 5-6 m távolságról is hatásos oltás biztosítható. Az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott különböző típusú tüzeket négy tűzosztályba sorolják, és ezt az osztályozást veszik figyelembe a tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásakor.

Kapcsolat

Pintér László           +36 30 961 1532         pinterlaszlo11@freemail.hu

Pintér Nanetta       +36 20 523 5886       pinternanetta@gmail.com